more_vertUPTET

UPTET Paper 1 CDP (Hindi)
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 1 Hindi
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 1 English
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language English
UPTET Paper 1 Maths (Hindi)
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 1 EVS (Hindi)
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 2 CDP (Hindi)
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 2 Hindi
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 2 English
 • Questions 15
 • Duration 8Min
 • Language English
UPTET Social Studies Paper 2 (Hindi)
 • Questions 30
 • Duration 8Min
 • Language Hindi
UPTET Paper 1 CDP (English)
 • Questions 15
 • Duration 15Min
 • Language English
UPTET Paper 1 Maths (English)
 • Questions 15
 • Duration 15Min
 • Language English
UPTET Paper 1 EVS (English)
 • Questions 15
 • Duration 15Min
 • Language English
UPTET Maths Paper 2 (English)
 • Questions 30
 • Duration 30Min
 • Language English
UPTET Paper 2 CDP (English)
 • Questions 15
 • Duration 15Min
 • Language English
UPTET Social Studies Paper 2 (English)
 • Questions 30
 • Duration 30Min
 • Language English